Landbruk

Endringer i omsetningsavgiftene fra nyttår

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye satser for omsetningsavgift fra nyttår, etter anbefaling fra Omsetningsrådet. For melk reduseres satsen, mens den for egg økes. Satsene for storfe og sau/lam økes, mens den for svin og pelsdyrskinn videreføres på samme nivå.

Inntekter fra omsetningsavgiftene går til å finansiere markedsreguleringen. Normalt vil endringer i satsene gjenspeile forventninger om framtidig markedsbalanse i de respektive sektorer. Den aktuelle reduksjonen i satsen for melk har imidlertid en egen forklaring.

Melk 
Omsetningsavgiften for melk reduseres fra 10 øre per liter til 8 øre per liter fra 1. januar 2014. Reguleringskostnadene i melkesektoren er stabile. Høy omsetningsavgift i første halvår 2013 gjør at en nå bruker av fondet for å dekke kostnadene i 2014. Avgiften kan dermed settes ned.

Egg og fjørfe 
Satsen for egg øker med 20 øre per kg til 100 øre per kg. Økningen skyldes at det er prognosert et overskudd av egg i 2014, noe som gir høyere reguleringskostnader og dermed høyere avgiftssats.

Satsen for fjørfekjøtt holdes uforandret  på 22 øre per kg.

Kjøtt 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser for kjøtt av svin, storfe og sau/lam. Omsetningsrådet fastsetter satser innenfor denne rammen. Satsen kan variere gjennom året (løpende satser). Maksimalsatsen for storfe er økt  til 200 øre per kg kjøtt, mens den for sau/lam og  svin holdes uendret på henholdsvis 150 og  250 øre per kg for 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *