• Landbruk

    Endringer i omsetningsavgiftene fra nyttår

    Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye satser for omsetningsavgift fra nyttår, etter anbefaling fra Omsetningsrådet. For melk reduseres satsen, mens den for egg økes. Satsene for storfe og sau/lam økes, mens den for svin og pelsdyrskinn videreføres på samme nivå. Inntekter fra omsetningsavgiftene går til å finansiere markedsreguleringen. Normalt vil endringer i satsene gjenspeile forventninger om framtidig markedsbalanse i de respektive sektorer. Den aktuelle reduksjonen i satsen for melk har imidlertid en egen forklaring. Melk Omsetningsavgiften for melk reduseres fra 10 øre per liter til 8 øre per liter fra 1. januar 2014. Reguleringskostnadene i melkesektoren er stabile. Høy omsetningsavgift i første halvår 2013 gjør at en nå bruker av fondet…