Norsk Fjørfelag

Norsk Fjørfelag er det eneste landsomfattende faglag innen fjørfesektoren som er åpent for alle produsenter, uavhengig av produksjon (konsumegg, kylling, kalkun, rugeegg, livkylling) og omsetningsledd (samvirke eller privat). Medlemmene er organisert i 12 lokallag.

– NFL er fjørfebøndenes viktigste politiske talerør og er partipolitisk uavhengig.
– NFL setter, i enhver sammenheng, bonden i sentrum. 
– NFL arbeider for å bedre fjørfebondens økonomi. Gode rammevilkår og optimalisering av produksjonsforhold, samt god dyrevelferd og dyrehelse er viktig for å oppnå dette.
– NFL er høringsinstans for Landbruks- og matdepartementet ved endringer og utarbeidelse av forskrifter.
– NFL er aktivt med i forberedelsene til jordbruksforhandlingene, både lokalt og sentralt. 
– I saker som angår fjørfenæringa er NFL med i et samarbeidsforum bestående av Animalia, Bondelaget, Norsk Landbrukssamvirke og varemottakerne. 
– NFL har innflytelse gjennom dialog med aktørene i bransjen.
– NFL arrangerer selv, eller i samarbeid med andre, fag-konferanser og møter.
– NFL representerer norske fjørfebønder i nordiske fora, og holder seg à jour med utviklingen i Norden og EU.
– Vårt tidsskrift “Fjørfe” er uunnværlig for deg som følger fjørfenæringa.

Styret i NFL består av representanter fra ulike produksjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknytning til både samvirke og private varemottakere. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfe-bondens interesser. Styret ønsker dine synspunkter på hva NFL skal arbeide med til enhver tid. Vennligst se www.printoz.no for mer informasjon.

Flere regioner har aktive lokallag som avholder fag- og årsmøter. Lokallagene fremmer innspill ovenfor de lokale Bondelagene i forkant av jordbruksforhandlingene. Hvert år avholdes lokallagsledermøte. Aktuelle tema tas opp, og strategi og arbeidsplan legges for kommende år.

Årsmøtet er sammensatt av et variabelt antall utsendinger og 1 representant fra Kyllingprodusentenes Landslag (KL). Det velges lokalt en utsending til Årsmøtet fra de respektive lokallag. Fylker som ikke har lokallag, representeres i Årsmøtet med en representant utpekt av styret i Norsk Fjørfelag. Utover dette kan primærprodusenter, som har betalt kontingent for inneværende år og senest en måned før Årsmøtet, delta med full stemme- og talerett på Årsmøtet i NFL. 

Årsmøtet velger styreleder, og et styre sammensatt av 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for produksjon av fjørfekjøtt og 1 representant for KL (i tillegg til styreleder).

Medlemsskap i Norsk Fjørfelag koster 1.700 kr pr år, inkludert tidsskriftet Fjørfe. Fjørfepensjonister (tidligere produsenter) betaler 700 kr.

Abonnement på Fjørfe for institusjoner koster 1.250 kr pr år. Abonnement på Fjørfe i Norden og Europa koster 1.400 kr pr år.

Nyheter